(+98) 31 3267 0023

روغن

SF3221

شکل ظاهری

مايع با ته رنگ قرمز

دانسيته (gr/cm3)

1.01

PH ~ (5%solution)

7

درصد ماده فعال ( %)

70%

تركيب شيميايي

امولسيون - نانيونيك

رقيق سازي

10% در آب

انحلال پذيري در آب

محلول در آب

معرفی و کاربرد :

روغن حلاجي و اسپين فينيش براي الياف پلي استر و پلي پروپيلن

SF3121

شکل ظاهری

مايع با ته رنگ قرمز

دانسيته (gr/cm3)

1.01

PH ~ (5%solution)

7

درصد ماده فعال ( %)

70%

تركيب شيميايي

امولسيون - نانيونيك

رقيق سازي

10% در آب

انحلال پذيري در آب

محلول در آب

معرفی و کاربرد :

روغن حلاجي و اسپين فينيش براي الياف پلي استر و پلي پروپيلن

SFPO1

شکل ظاهری

مايع شفاف

دانسيته (gr/cm3)

1.06

PH ~ (5%solution)

7

درصد ماده فعال ( %)

80%

تركيب شيميايي

امولسيون - نانيونيك

رقيق سازي

نياز ندارد

انحلال پذيري در آب

محلول در آب

معرفی و کاربرد :

روغن اسپين فينيش براي الياف POY

SFS202

شکل ظاهری

جامد باته رنگ زرد

دانسيته (gr/cm3)

-

PH ~ (5%solution)

7

درصد ماده فعال ( %)

8%

تركيب شيميايي

واكس - كاتيونيك

رقيق سازي

14% در آب70°C

انحلال پذيري در آب

محلول در آب

معرفی و کاربرد :

روغن فينيش حاوي نرم كننده براي الياف PET بازيافتي

SFB4521

شکل ظاهری

مايع شفاف

دانسيته (gr/cm3)

1.01

PH ~ (5%solution)

7

درصد ماده فعال ( %)

60-70%

تركيب شيميايي

امولسيون - نانيونيك

رقيق سازي

100% در آب

انحلال پذيري در آب

محلول در آب

معرفی و کاربرد :

روغن اسپين فينيش براي الياف پلي استر ، پلي پروپيلن و پلي آميد

SFA1050

شکل ظاهری

مايع شفاف

دانسيته (gr/cm3)

1.01

PH ~ (5%solution)

7

درصد ماده فعال ( %)

50-60%

تركيب شيميايي

امولسيون - نانيونيك

رقيق سازي

5% در آب

انحلال پذيري در آب

محلول در آب

معرفی و کاربرد :

روغن آنتي استاتيك براي الياف پلي استر و پلي پروپيلن

SF4321

شکل ظاهری

مايع شفاف با ته رنگ زرد

دانسيته (gr/cm3)

1.01

PH ~ (5%solution)

7

درصد ماده فعال ( %)

60-70%

تركيب شيميايي

امولسيون - نانيونيك

رقيق سازي

10% در آب

انحلال پذيري در آب

محلول در آب

معرفی و کاربرد :

روغن حلاجي و اسپين فينيش براي الياف پلي استر و پلي پروپيلن

SF4121

شکل ظاهری

مايع شفاف با ته رنگ زرد

دانسيته (gr/cm3)

1.01

PH ~ (5%solution)

7

درصد ماده فعال ( %)

60-70%

تركيب شيميايي

امولسيون - نانيونيك

رقيق سازي

10% در آب

انحلال پذيري در آب

محلول در آب

معرفی و کاربرد :

روغن حلاجي و اسپين فينيش براي الياف پلي استر و پلي پروپيلن

SF4221

شکل ظاهری

مايع شفاف با ته رنگ زرد

دانسيته (gr/cm3)

1.01

PH ~ (5%solution)

7

درصد ماده فعال ( %)

50-60%

تركيب شيميايي

امولسيون - نانيونيك

رقيق سازي

10% در آب

انحلال پذيري در آب

محلول در آب

معرفی و کاربرد :

روغن حلاجي و اسپين فينيش براي الياف پلي استر و پلي پروپيلن

  • mukam
  • mukam
  • mukam
  • mukam
  • mukam
  • mukam