(+98) 31 3267 0023

رزين اكريليك

RP 55

شکل ظاهری

امولسيون سفيد رنگ

درجه انتقال شيشه اي (°‍‍C)

32-

درصد جامد (%)

1±55

ويسكوزيته (Poise) @20°C

3 تا 8

اسيديته (PH)

6-4

حداقل دماي تشكيل فيلم (MMFT)

-

بسته بندی

بشكه فلزي 200كيلوگرمي

تركيب شيميايي

اكريليك خالص

معرفی و کاربرد :

چسب ليبل - چسب نواريBOPP

شرایط نگهداری :

در دمای 5-35 درجه سانتی گراد

شرایط انبارش :

دور از تابش مستقیم نور خورشید - جلوگیری از یخ زدگی محصول و اطمینان از بسته بودن درب آن

RP 55N

شکل ظاهری

امولسيون سفيد رنگ

درجه انتقال شيشه اي (°‍‍C)

40-

درصد جامد (%)

1±55

ويسكوزيته (Poise) @20°C

5/3 تا 7/5

اسيديته (PH)

8-6

حداقل دماي تشكيل فيلم (MMFT)

-

بسته بندی

بشكه فلزي 200كيلوگرمي

تركيب شيميايي

اكريليك خالص

معرفی و کاربرد :

چسب ليبل - چسب نواريBOPP

شرایط نگهداری :

در دمای 5-35 درجه سانتی گراد

شرایط انبارش :

دور از تابش مستقیم نور خورشید - جلوگیری از یخ زدگی محصول و اطمینان از بسته بودن درب آن

RPF 01

شکل ظاهری

امولسيون سفيد رنگ

درجه انتقال شيشه اي (°‍‍C)

30-

درصد جامد (%)

1±50

ويسكوزيته (Poise) @20°C

5 تا 15

اسيديته (PH)

3-2

حداقل دماي تشكيل فيلم (MMFT)

-

بسته بندی

بشكه فلزي 200كيلوگرمي

تركيب شيميايي

اكريليك خالص

معرفی و کاربرد :

چسب بي اثر

شرایط نگهداری :

در دمای 5-35 درجه سانتی گراد

شرایط انبارش :

دور از تابش مستقیم نور خورشید - جلوگیری از یخ زدگی محصول و اطمینان از بسته بودن درب آن

RPH 60

شکل ظاهری

امولسيون سفيد رنگ

درجه انتقال شيشه اي (°‍‍C)

40-

درصد جامد (%)

551 ±

ويسكوزيته (Poise) @20°C

2 تا 3

اسيديته (PH)

2-3

حداقل دماي تشكيل فيلم (MMFT)

-

بسته بندی

بشكه فلزي 200كيلوگرمي

تركيب شيميايي

اكريليك خالص

معرفی و کاربرد :

لب چسب كارتن - چسب بي اثر - چسب سلفون

شرایط نگهداری :

در دمای 5-35 درجه سانتی گراد

شرایط انبارش :

دور از تابش مستقیم نور خورشید - جلوگیری از یخ زدگی محصول و اطمینان از بسته بودن درب آن

RP 4501

شکل ظاهری

امولسيون سفيد رنگ با ته رنگ آبي

درجه انتقال شيشه اي (°‍‍C)

38

درصد جامد (%)

1±45

ويسكوزيته (Poise) @20°C

2 تا 8

اسيديته (PH)

4-2

حداقل دماي تشكيل فيلم (MMFT)

35

بسته بندی

بشكه فلزي 200كيلوگرمي

تركيب شيميايي

اكريليك خالص

معرفی و کاربرد :

منسوجات(زيردست سخت) - پرده

شرایط نگهداری :

در دمای 5-35 درجه سانتی گراد

شرایط انبارش :

دور از تابش مستقیم نور خورشید - جلوگیری از یخ زدگی محصول و اطمینان از بسته بودن درب آن

RP 4502

شکل ظاهری

امولسيون سفيد رنگ با ته رنگ آبي

درجه انتقال شيشه اي (°‍‍C)

5

درصد جامد (%)

1±45

ويسكوزيته (Poise) @20°C

2 تا 8

اسيديته (PH)

4-2

حداقل دماي تشكيل فيلم (MMFT)

2

بسته بندی

بشكه فلزي 200كيلوگرمي

تركيب شيميايي

اكريليك خالص

معرفی و کاربرد :

رنگ اكريليك - منسوجات(زيردست نرم)

شرایط نگهداری :

در دمای 5-35 درجه سانتی گراد

شرایط انبارش :

دور از تابش مستقیم نور خورشید - جلوگیری از یخ زدگی محصول و اطمینان از بسته بودن درب آن

RPC 450

شکل ظاهری

امولسيون سفيد رنگ با ته رنگ آبي

درجه انتقال شيشه اي (°‍‍C)

0

درصد جامد (%)

1±45

ويسكوزيته (Poise) @20°C

1/5 تا 3/5

اسيديته (PH)

6-8

حداقل دماي تشكيل فيلم (MMFT)

بسته بندی

بشكه فلزي 200كيلوگرمي

تركيب شيميايي

اكريليك خالص

معرفی و کاربرد :

چسب سلفون

شرایط نگهداری :

در دمای 5-35 درجه سانتی گراد

شرایط انبارش :

دور از تابش مستقیم نور خورشید - جلوگیری از یخ زدگی محصول و اطمینان از بسته بودن درب آن

  • mukam
  • mukam
  • mukam
  • mukam
  • mukam
  • mukam