(+98) 31 3267 0023

خبر

mukam

3

آذر 1395

روغن نخل يك پليمر نيست

منبع : دانشگاه مالایا

روغن نخل یک پلیمر نیست اما از طریق واکنش های شیمیایی می توان آن را تبدیل به واسطه با گروه های مختلف کاربردی کرد که می تواند با دیگر مونومر در تعامل باشند، از طریق واکنش های بسته بندی شده و اضافه کردن رادیکال های ازاد و یا ترکیبی از هر دو مکانیزم به شکل مواد جدید با خواص جدید خواهیم داشت

گزارش کرده است که روغن های گیاهی برای پوششهای سطحی مناسب است. به طور خاص، سویا، کرچک، روغن های بسیار مناسب هستند زیرا این روغن ها سطح بسیار بالایی از اشباع را دارند که آنها را قادر میکند هوای خشک از طریق اکسیداسیون به انها وار